فرماندار گرگان اعضای شورای شهرهای تابعه گرگان را اعلام کرد.

اعضای شورای شهرهای تابعه گرگان مشخص شدند

به گزارش گلستان ۲۴؛ محمدی حمیدی ظهر شنبه در خصوص آخرین اخبار شوراهای شهر گرگان گفت: در شهر گرگان هنوز آراء مشخص نشده اما در شهرهای تابعه جلین، قرق و سرخنکلاته آراء مشخص شدند.

اعضای منتخب مردم در شورای اسلامی شهر قرق به شرح زیر است:

اعضای اصلی:

١. محمد علی رضائی: تعداد آراء ١٢٣٣

٢. منصور بارانی: تعداد آراء ١١٣۴

٣. حسن جهانتیغ: تعداد آراء ١١٢۶

۴. صابر کول میرپور: تعداد آراء ٨٧٩

۵. برات اله بیروتی الهی: تعداد آراء ٨۶۵

 

اعضای علی البدل:

۶. حمیدرضا جندقی: تعداد آراء ٨٠٩

٧. فاطمه سنچولی: تعداد آراء ٧٧١

٨. رمضان مرادی: تعداد آراء ٧٣٧

 

اعضای منتخب مردم در شورای اسلامی شهر جلین هم به این شرح است:

اعضای اصلی:

١. علیرضا پائین محلی، تعداد آراء ١٢٢٨

٢. فاطمه عرب بالاجلینی، تعداد آراء ١١۴٨

٣.احمدرضا ناظریان، تعداد آراء ١٠٩۶

۴. عبدالخالق، سالاری تعداد آراء ١٠٧٣

۵. فرشید فرزبود، تعداد آراء ٩١٠

اعضای علی البدل:

۶. حسینعلی تازیکی بالاجلینی، تعداد آراء ٨١۵

٧. ابراهیم عزیز پور، تعداد آراء ٧٣۵

٨. مصطفی خلیلی بالاجلینی تعداد آراء ۶٩٧

 

اعضای منتخب مردم در شورای اسلامی شهر سرخنکلاته مشخص شد

اعضای اصلی:

١. مریم معصوم آبادی نژاد، تعداد آراء ١٠٢۶

٢. یحیی تاجیک، تعداد آراء ٨٧٩

٣. اسماعیل مقصودلو، تعداد آراء ٨۶٢

۴. محمدرضا باقری، تعداد آراء ٧٨۵

۵. رضا کریم، تعداد آراء ٧۵۵

اعضای علی البدل:

۶. حسن گرزین، تعداد آراء ۶٩٩

٧. ابوطالب مقصودلو، تعداد آراء ۶۴٣

٨. اسماعیل دشتیان، تعداد آراء ۶٠٠

 

ارسال نظر

آخرین اخبار