استاندار گلستان اعلام کرد؛

اعضای شورای شهرها و روستاهای استان گلستان مشخص شدند.

نتایج انتخابات شورای شهر در استان گلستان

اعضای شورای شهرها و روستاهای استان گلستان مشخص شدند.

نتایج انتخابات شورای شهر کلاله

ردیف نام و نام خانوادگی حوزه تعداد آرای شمارش شده شعب
1 عباس آریانپور کلاله 2686
2 الله نظر مرتضویان کلاله 2304
3 محمد ترخوانه کلاله 2184
4 علیرضا کریم کشته کلاله 1980
5 محسن داورزنی کلاله 1874

نتایج انتخابات شورای شهر کردکوی

ردیف نام و نام خانوادگی حوزه تعداد آرای شمارش شده شعب
1 موسی  خانی کردکوی 4755
2 حسین مصدق کردکوی 4005
3 اسماعیل گلوی کردکوی 3394
4 میلاد گیلانی کردکوی 2391
5 دانیال منوچهری کردکوی 2262

نتایج انتخابات شورای شهر سرخنکلاته

ردیف نام و نام خانوادگی حوزه تعداد آرای شمارش شده شعب
1 مریم معصوم آبادی نژاد سرخنکلاته 1026
2 یحیی تاجیک  سرخنکلاته 879
3 اسماعیل مقصودلو سرخنکلاته 862
4 محمدرضا باقری سرخنکلاته 785
5 رضا کریم سرخنکلاته 755

نتایج انتخابات شورای شهرقرق

ردیف نام و نام خانوادگی حوزه تعداد آرای شمارش شده شعب
1 محمد علی رضایی قرق 1233
2 منصور بارانی قرق 1134
3 حسن جهانتیغ قرق 1126
4 صابر کول میرپور قرق 879
5 برات اله بیروتی الهی قرق 865

نتایج انتخابات شورای شهر جلین

ردیف نام و نام خانوادگی حوزه تعداد آرای شمارش شده شعب
1 علیرضا پایین محلی جلین 1228
2 فاطمه عرب بالا جلینی جلین 1148
3 احمدرضا ناظریان جلین 1096
4 عبدالخالق سالاری جلین 1073
5 فرشید فرزبود جلین 910

نتایج انتخابات شورای شهر بندرترکمن

ردیف نام و نام خانوادگی حوزه تعداد آرای شمارش شده شعب
1 کمال الدین یارعلی  بندرترکمن 3744
2 کمال پورقاز بندرترکمن 3542
3 عبدالکریم کمی بندرترکمن 3423
4 یحیی چوگان بندرترکمن 3343
5 بهرام محمد چوگان بندرترکمن  3256
6 عبدالرزاق ارساری بندرترکمن 3255
7 گوهرشاد حسینی بندرترکمن 2877

نتایج انتخابات شورای شهر سیجوال

ردیف نام و نام خانوادگی حوزه تعداد آرای شمارش شده شعب
1 مسعود پورقاز سیجوال 898
2 سیروس چوگان سیجوال 892
3 بهروز ایری سیجوال 818
4 عبدالله شیخ سیجوال 818
5 ابراهیم برهانی سیجوال 817

نتایج انتخابات شورای شهر گرگان

ردیف نام و نام خانوادگی حوزه تعداد آرای شمارش شده شعب
1 ناصر گرزین گرگان 11922
2 حجت مقسم گرگان 10016
3 عیسی مهری گرگان 9129
4 علی اکبر بصیرنیا گرگان 8928
5 سید میثم حسینی گرگان

8459

6 صفرعلی پایین محلی گرگان

8395

7 زهرا نورا گرگان

8277

8 مهران کاظم نژاد تبریزی گرگان

7671

9 حمیدرضا آقاملائی گرگان

7158

نتایج انتخابات شورای شهر علی آباد کتول 

ردیف نام و نام خانوادگی حوزه تعداد آرای شمارش شده شعب
1 محمود زنگانه علی آباد کتول  4843
2 مرتضی شکی علی آباد کتول 3738
3 مهدی شکی علی آباد کتول 3643
4 حسین زنگانه علی آباد کتول 3612
5 سید محمود حسینی علی آباد کتول 3596
6 فریبا مجیدی علی آباد کتول 3642
7 روح اله نظری علی آباد کتول 3186

نتایج انتخابات شورای شهر فاضل آباد 

ردیف نام و نام خانوادگی حوزه تعداد آرای شمارش شده شعب
1 سیدحسن حسینی فاضل آباد 2311
2 حسینعلی حاج بگلو فاضل آباد 2063
3 سیدمهدی حکیمی فاضل آباد 2041
4 حسینعلی دیلم کتولی فاضل آباد 1976
5 ایرج محمدی  فاضل آباد ۱۷۹۴

نتایج انتخابات شورای شهر مزرعه کتول 

ردیف نام و نام خانوادگی حوزه تعداد آرای شمارش شده شعب
1 ولی اله غیجی مزرعه کتول  884
2 علی کردکتولی مزرعه کتول  882
3 علیرضا کتولی  مزرعه کتول  814
4 محمد اعظمی مزرعه کتول  769
5 فاطمه سادات سیدکتولی  مزرعه کتول  506

نتایج انتخابات شورای شهر سنگدوین

ردیف نام و نام خانوادگی حوزه تعداد آرای شمارش شده شعب
1 حسن جلال زایی سنگدوین 1056
2 علیرضا سوخت سرایی سنگدوین 768
3 علی علمی  سنگدوین 711
4 نوری رفتاری سنگدوین 699
5 مهدی لکزایی  سنگدوین 664

نتایج انتخابات شورای شهر آزادشهر 

ردیف نام و نام خانوادگی حوزه تعداد آرای شمارش شده شعب
1 عباس جهانتیغ آزادشهر 3470
2 رمضان اصغری آزادشهر 2712
3 رضا هاشم زائی آزادشهر 2561
4 محمود خنجری آزادشهر 2467
5 سید مهدی حسینی آزادشهر 2307

نتایج انتخابات شورای شهر نوده خاندوز

ردیف نام و نام خانوادگی حوزه تعداد آرای شمارش شده شعب
1 نورمحمد حبیبی نوده نوده خاندوز 890
2 احمد نوباغی نوده خاندوز 835
3 محمد حبیبی نوده خاندوز 720
4 علیرضا حبیبی نوده خاندوز 652
5 سید حسن موسوی نوده خاندوز 573

نتایج انتخابات شورای شهر نگین شهر 

ردیف نام و نام خانوادگی حوزه تعداد آرای شمارش شده شعب
1 رسول بامری نگین شهر 2464
2 یداله کریمیان نگین شهر 1734
3 جمشید زارع فراهی نگین شهر 1559
4 علیرضا کریمیان نگین شهر 1358
5 محمود کاویانپور نگین شهر 1291

نتایج انتخابات شورای شهر آق قلا

ردیف نام و نام خانوادگی حوزه تعداد آرای شمارش شده شعب
1 عظیم قرداشلی آق قلا 4868
2 جلال الدین آتابای آق قلا 3466
3 طاهر اسماعیلی  آق قلا 3438
4 نوروز حسن قاسمی آق قلا 3313
5 بهرام قرنجیک آق قلا 2794

نتایج انتخابات شورای شهر انبارالوم

ردیف نام و نام خانوادگی حوزه تعداد آرای شمارش شده شعب
1 عبداللطیف ارزانی انبارالوم 1810
2 یوسف سالاری توماج انبارالوم 1741
3 عبدالرزاق توماج انبارالوم 1671
4 محمد حبیب لی انبارالوم 1654
5 امان گل  چوگان 1455

نتایج انتخابات شورای شهر گمیشان

ردیف نام و نام خانوادگی حوزه تعداد آرای شمارش شده شعب
1 احمد عاصمی  گمیشان 3507
2 محمد مصطفوی گمیشان 2563
3 محمدصفا حیدر نژاد گمیشان 2406
4 عراز بردی دوجی  گمیشان 2244
5 بهمن ساتلخی گمیشان 2139

نتایج انتخابات شورای شهر سیمین شهر

ردیف نام و نام خانوادگی حوزه تعداد آرای شمارش شده شعب
1 محمد مفیدی سیمین شهر 3442
2 یحیی کم  سیمین شهر 3407
3 محمود کم سیمین شهر 3117
4 عبدالوحید کتوکی سیمین شهر 2663
5 بیرام محمد قرنجیک سیمین شهر 2562

نتایج انتخابات شورای شهر مراوه تپه

ردیف نام و نام خانوادگی حوزه تعداد آرای شمارش شده شعب
1 نورمحمد پران دوجی مراوه تپه 2963
2 کمال الدین حاجیلی دوجی مراوه تپه 2886
3 موسی نازی دوجی مراوه تپه 2819
4 عبدالغفور کوسه غراوی مراوه تپه 2765
5 ایلام دردی پهلوان دوجی مراوه تپه 2754

نتایج انتخابات  شورای شهر گلیداغ

ردیف نام و نام خانوادگی حوزه تعداد آرای شمارش شده شعب
1 نعمان یموتی گلیداغ 427
2 شمس الدین نوری گلیداغ 410
3 عبدالنعیم رنگیدن گلیداغ 380
4 محمد اراز عربی گلیداغ 357
5 ابوطالب عربی گلیداغ 347

نتایج  انتخابات شورای شهر گالیکش

ردیف نام و نام خانوادگی حوزه تعداد آرای شمارش شده شعب
1 مصطفی عرب گالیکش 3096
2 ابراهیم سنچولی گالیکش 2688
3 حسین صفری گالیکش 2507
4 زهرا رنگ ریز گالیکش 2272
5 ولی زمانی گالیکش 1788

نتایج انتخابات شورای شهر صادق آباد

ردیف نام و نام خانوادگی حوزه تعداد آرای شمارش شده شعب
1 خلیل خودنیا صادق آباد 366
2 مهدی همتی صادق آباد 315
3 بنیامین تمکی صادق آباد 311
4 زینب تمک صادق آباد 297
5 حیدر تمکی صادق آباد 283

نتایج انتخابات شورای شهر گنبدکاووس

ردیف نام و نام خانوادگی حوزه تعداد آرای شمارش شده شعب
1 پرویز ناصری گنبدکاووس 9320
2 رسول پایدار گنبدکاووس 7887
3 نبی الله آخوندی گنبدکاووس 6830
4 یحیی عباسی گنبدکاووس 6790
5 ناصر بارانی گنبدکاووس 5993
6 جمیله بهنام گنبدکاووس 4454
7 عبدالرحمان گوگ گنبدکاووس 3699

نتایج انتخابات شورای شهر اینچه برون

ردیف نام و نام خانوادگی حوزه تعداد آرای شمارش شده شعب
1 ابراهیم سیاقتی اینچه برون 918
2 اراز محمد کسلخه اینچه برون 899
3 جلال الدین دانش راه اینچه برون 861
4 تقاندردی گوگ اینچه برون 853
5 حاجی موسی آزمون اینچه برون 846

نتایج انتخابات شورای شهر مینودشت

ردیف نام و نام خانوادگی حوزه تعداد آرای شمارش شده شعب
1 محمد کرامتلو مینودشت 3883
2 سید علیرضا نریمانی مینودشت 3138
3 محسن پسرکلو مینودشت 3131
4 سید حسن حسینی مینودشت 3026
5 ایرج شفیع پور مینودشت 2382

نتایج انتخابات شورای شهر دوزین

ردیف نام و نام خانوادگی حوزه تعداد آرای شمارش شده شعب
1 قربانعلی فرامرزی دوزین دوزین 1701
2 سید ابوذر قاضوی دوزین دوزین 1480
3 نورعلی وزیری دوزین  دوزین 1477
4 عبدالله وزیری دوزین دوزین 1439
5 هانی فرامرزی دوزین دوزین 1219

 

ارسال نظر

آخرین اخبار