مدیر جهادکشاورزی شهرستان گمیشان :

مدیر جهادکشاورزی شهرستان گمیشان گفت : امسال ۶۰تن درهکتار محصول چغندرقند در گمیشان برداشت شد.

 ۶۰تن درهکتار محصول چغندرقند در گمیشان برداشت شد

به گزارش خبرنگار گستان 24،  کرنژادی با اعلام این خبر اظهار کرد: بیش از۹۵درصداراضی کشاورزی شهرستان گمیشان بصورت دیم زیرکشت میرودودرواقع اکثراراضی گمیشان جزواراضی لب شور محسوب میشود.

وی افزود: ضرورت دارد ازظرفیت های کشاورزی شهرستان بخوبی استفاده شودوبازنگری درموضوع تغییرالگوی کشت صورت پذیرد.

کرنژادی گفت: اخیربرای اولین باراکشاورزی که ۶هکتار از اراضی آن درحاشیه گرگانرودواقع شده راغب شد تا اقدام به کاشت چغندرقند نماید.

چغندرقندمحصولی است که درپاییزکشت میشود وازآب باران پاییزه ، زمستانه واوایل بهاربهره مند میشود. بااستفاده ازاین شرایط اولین بارکشاورزگمیشانی درزمین خود۶۰تن درهکتاربرداشت محصول چغندر داشت.

منطقه گمیشان منطقه دامداری است وغنی کردن خاک زمین زراعی با استفاده ازکودهای دامی نیزباعث افزایش عملکردومحصول دهی بیشتر خواهدشد.

 درمنطقه گمیشان سالیان سال فقط گندم و جو کشت میشود که نیازاست الگوی کشت تغییر پیداکند وکشاورزان به سمت کاشت محصولاتی چون چغندرقند اقدام نمایند چراکه این عمل باعث کنترل آفات وافزایش عملکرد وافزایش مواد عالی خاک خواهدشد.

 

 

ارسال نظر

آخرین اخبار