با هماهنگی وزارت نفت و شرکت فرودگاههای کشور:

زمین مورد نیاز برای ساخت جایگاه سوخت فرودگاه کلاله باید تا دو هفته آینده تامین و در اختیار وزارت نفت قرار گیرد.


طرح ایجاد جایگاه سوخت فرودگاه کلاله در مسیر اجرایی شدن

به گزارش گلستان 24،اولین جلسه مشترک مسئولین وزارت نفت و شرکت فرودگاه‌های کشور و گلستان برای ساخت جایگاه سوخت کلاله برگزار شد و مصوب شد پس از تامین زمین مورد نظر برای ساخت جایگاه تا دو هفته آینده، وزارت نفت در مدت دو ماه کار‌های مطالعاتی این طرح را انجام دهد و نتایج آن را در اختیار مدیران فرودگاه‌های مربوطه قرار دهد.

همچنین مصوب شد شرکت فرودگاه‌ها در مدت دو ماه با برگزاری مناقصه پیمانکار ساخت این جایگاه را انتخاب کند.

برای ساخت این جایگاه مبلغ ۴۵ میلیارد تومان اعتبار اولیه در سفر رئیس جمهور به گلستان مصوب شده است که ۲۵ میلیارد تومان آن در قالب بودجه‌های وزارت راه و شهرسازی و ۲۰ میلیارد تومان آن از اعتبارات وزارت نفت تامین می‌شود.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار