مدیرکل بنیادمسکن گلستان:

مدیر کل بنیاد مسکن استان گلستان گفت: عملیاتزیرسازی وآسفالت ۷۵۰۰مترمربع در روستای پیخی حاجی شهرستان بندرترکمن بااعتباری بالغ بریک میلیاردو هفتصدمیلیون تومان اجرائی شد.

۷۵۰۰مترمربع از روستای پیخی حاجی بندر ترکمن آسفالت شد

به گزارش خبرنگار گلستان 24، حسینی با اعلام این خبر اظهار کرد: سال گذشته بیش از۶۰۰پروژه درقالب اجرای طرح هادی درسطح استان کلید خورده است.

وی بااشاره به اینکه حدودا در۳۰۰روستا اجرای طرح هادی دردستور کارقرارگرفته است، افزود:مبلغ ۷۰میلیاردتومان برای این پروژه هادرنظرگرفته شده است.

حسینی افزود: درروستای پیخی حاجی شهرستان ترکمن حدود۷۵۰۰مترمربع خاکبرداری،شن ریزی وزیرسازی وآسفالت ونزدیک به ۲کیلیومترنیزجدول کشی وکانیوو اجراگردیده که یک میلیاردوهفصدمیلیون تومان هزینه شده است.

وی بااشاره به اینکه درشهرستان ترکمن بالغ بر ۳۵ پروژه ازمحل اعتبارات سال ۹۹درحال انجام است گفت: ازمجموع ۲۵روستای بالای ۲۰هزارنفرجمعیت شهرستان ترکمن در۲۴روستا حداقل فازاول طرح هادی اجراشده وفقط دریک روستای شهرستان طرح هادی اجرا نشده است.

حسینی گفت امسال دربخش عمرانی بیش از ۲و نیم برابرسال گذشته اعتبارپیش بینی شده که درسال جاری درشهرستان ترکمن فازاول طرح هادی روستای آنا حاجی وفاز دوم مابقی روستاها را اجرایی خواهد شد. .

 

ارسال نظر

آخرین اخبار