مدیرکل امور روستایی و شورا‌های استانداری:

مدیرکل امور روستایی و شورا‌های استانداری گفت: شصت درصد از اقتصاد و درآمد گلستان حاصل تولیدات در روستا‌های استان است.

۶۰درصد درآمد گلستان حاصل تولیدات در روستا‌ها است

به گزارش گلستان 24، علی نصیبی اظهار کرد: نزدیک به نیمی از جمعیت استان گلستان در روستا‌ها زندگی می‌کنند و ۶۰درصد اقتصاد و درآمد گلستان ، حاصل تولیدات در روستا‌ها است.

وی افزود: در ۶۰روستای استان، مهاجرت معکوس اتفاق افتاده است و با ادامه این روند تا سال آینده ، در دست کم یکصد روستای استان ، مهاجرت معکوس خواهیم داشت.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار