مدیرجهادکشاورزی شهرستان گمیشان:

مدیرجهادکشاورزی شهرستان گمیشان گفت: باتوجه به اینکه امسال میزان بارندگی رضایت بخش نبوده موادعالی خاک نیزضعیف است.

کاهش بارندگی ها مواد عالی خاک را ضعیف کرده است

به گزارش خبرنگار گلستان 24، عبدالصالح کرنژادی اظهار کرد: باتوجه به اینکه امسال میزان بارندگی رضایت بخش نبوده موادعالی خاک نیزضعیف است به همین دلیل کشاورزان باید توجه داشته باشندکه برای عملیات کاشت زمین راشخم عمیق نزنند.

وی گفت:درحال حاضردستگاه های مدرن کشت های حفاظتی وادوات خاک ورزی مدرن به بازارآمده که کشاورزان با مراجعه به مراکزخدمات جهادکشاورزی میتوانندبااستفاده ازتسهیلات یارانه ای ۴درصدی این ادوات راتهیه نمایندوباتوجه به شرایط خشکسالی جهت راندمان بهترمحصول ازاین ادوات درکشاورزی استفاده نمایند.

کرنژادی گفت:این ادوات جدید با شخم سطحی وعدم حذف علف ها وحفظ بقایای موجوددرخاک باعث حفظ رطوبت خاک وحفظ موادعالی میگردد.

وی گفت:کشاورزان امسال تا بارندگی های موثرتراتفاق نیفتدوزمین کشاورزی ازرطوبت کافی برخوردارنگردداقدام به کاشت محصول نکنند وامسال دیرتراقدام به کاشت محصول نمایند.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار