تاملی درمعنا، ماهیت و غایت تاریخ بانگاهی به کتاب "تاریخ چیست؟"

تاملی درمعنا، ماهیت و غایت تاریخ بانگاهی به کتاب "تاریخ چیست؟"

تاریخ به معنای حقیقی ماراهم دربرمیگیرد لذا ماهم میتوانیم سازنده تاریخ باشیم (برخلاف انچه مارکسیستهاتصور کردند)و هم…

اخبار ویژه فرهنگی

آخرین اخبار