در گویش گرگانی به معنی دروازه خانه می باشد. دربزنو هم یعنی دروازه ی نو. اسم یه محلی قدیمی گرگان می باشد که امروزه به درب نو مشهور شده است.

گزارش تصویری نمایش کمدی جن حموم دربزنو

 گزارش تصویری نمایش کمدی جن حموم دربزنو از دوربین عکاس گلستان 24 در ادامه مشاهده میفرمایید

( دربزه ) در گویش گرگانی به معنی دروازه خانه می باشد. دربزنو هم یعنی دروازه ی نو. اسم یه محلی قدیمی گرگان می باشد که امروزه به درب نو مشهور شده است.

نمایش کمدی جن حموم

نمایش کمدی جن حموم

نمایش کمدی جن حموم

نمایش کمدی جن حموم

نمایش کمدی جن حمومنمایش کمدی جن حموم

نمایش کمدی جن حموم

نمایش کمدی جن حموم

نمایش کمدی جن حموم

نمایش کمدی جن حموم

نمایش کمدی گرگان

نمایش کمدی گرگان

نمایش کمدی گرگان

نمایش کمدی گرگان

نمایش کمدی گرگان

نمایش کمدی گرگان

نمایش کمدی گرگان

نمایش کمدی گرگان

نمایش کمدی گرگان

نمایش کمدی گرگان

دامادجن حموم

ارسال نظر

آخرین اخبار