شکسته پهلوی مادر

جهان کدورت خود را به ما نشان داده است

شکسته پهلوی مادر ، چه را نشان داده است؟

غدیر گشته فراموش و ، « وال مَن والا » ش

همین اجازه به برگشت ، راندگان داده است 

امیر قافله را دست بسته می بردند 

سقیفه ای که حُکم به ، تحریف داستان داده است 

یهود و گبر و نصارا ، شدند صَدره نشین 

به بُت اجازه رفتن ، به آستان داده است 

ندیده اید که دستان مَرد ، بسته شود ؟ 

اشاره می کنم که اجازه ، به ریسمان داده است ؟

علی است شیر خدا ، حضرت امام مَبین 

که تکیه بر دَرِ غُربت ، چو صابران داده است 

درون کوچه زمین می خورَد ، ستاره به ظلم 

نشانه ای ز تجاوز ، به آسمان داده است 

به پُشت در چه بگویُم ! ، اَمان ز میخ و غلاف 

که موجبات شکستن ، به ارغوان داده است ؟

روایتی است عجیب این که ، آتش افروزند 

به آن درَی که حلقه ی آن را ، مَلَک تکان داده است 

به اوج فاجعه بنگر که ، مادری تنها است 

و خیل مردمی که تعرّض به ، آشیان داده است 

زدند سیلی مُحکم ، به صورت زهرا 

شکست حُرمت عِصمت ، که جان تکان داده است 

چه فرق می کند ، هفتاد یا نَوَد روزش ؟ 

همین که مادرمان ، چشم خون چکان داده است 

نَه نفی وحدت و نَه ، حَرف کینه ی شخصی است 

کنایه بَس ، چه کسی مادرم نشان داده است 

قَسم به صورت مادر ، قَسم به چشم کَبود 

که مُنتقم برسد ، مُژده آخر الزمان داده است 

محمددیلم کتولی

 

ارسال نظر

آخرین اخبار