قضیه برجام در حال تکرار است/FATF باعث افشای حساب های مالی مردم برای دشمنان می شود

یادداشت//

قضیه برجام در حال تکرار است/FATF باعث افشای حساب های مالی مردم برای دشمنان می شود

دشمن به دنبال این است تا با کور کردن قوه ی ادراک مردم، برجامی دیگر را به کشور تحمیل کند.

اخبار ویژه پیشنهاد سردبیر